အလွကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ လက္ေဆာက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ တန္ဖိုးႀကီး လက္ေဆာင္ကန္ေတာ့ျခင္းမ်ား၊ စားသုံးကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ လူသုံးကုန္
ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ရတနာအထည္မ်ား ကို အေဆြေတာ္ မိီနီမတ္ (ရတနာစံအိမ္ေတာ္) တြင္ လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္
တစ္ေနရာထည္းမွာပင္ စုံလင္စြာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ♣ . ♣ .♣ . ∞ ∞ ∞ ♣ . ♣ .♣ .
◊ ♣ ◊ ♣ ◊ ♣ ◊ ♣ ◊ ရတနာအထည္မ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔ သီးသန္႔စိတ္တိုင္းက် ေအာ္ဒါလက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္ ◊ ♣ ◊ ♣ ◊ ♣ ◊ ♣ ◊
ဆက္သြယ္ရန္ … အမွတ္ (5/8) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ မကာဟိုခမ္းရပ္ ၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ဖုန္း ၊ 084-51491 (ျမန္မာ) ၊ 088-8028177 (ထိုင္း)

လက္ေဆာင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

ရတနာအထည္မ်ား

စားသုံးကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
အလွကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး